Po-et-ry in mo-tion

امروز Thursday بود. از دم ساختمون شماره پونزده رد شدم و راهم رو کج کردم به سمت Cafe Hoz که دم در ورودی بیمارستان ه و قهوه ش از کافهء اصلی خیــــــــــــــــــلی بهتره. سر پیچ بود که بوی سوسیس خوشمزهء کبابی زد زیر دماغم و تازه متوجهء صدای موزیک شدم: ... po-et-ry in mo-tion ... رفتم جلو و یه سکه انداختم تو جعبه جلوی پای خواننده. از همون پشت بلندگو وسط شعر یه!Thank ye گذاشت.

موزیک زنده، بوی سوسیس کبابی، درختای پر شکوفه ... درست وسط بیمارستان شهر... بهار شده اینجا.

 

*Thursday از لحاظ مفهومی معادل پنج شنبه نیست.

** Poetry in Motion

/ 3 نظر / 8 بازدید
epic

به گمانم از نظر مفهومی معادل چهارشنبه باشد. :x

نازنين

یه توضیحات بیشتری برای دوزاری-کج-ها هم زیرنویس کنید لطفاً. ماجراي مفهومي پنح شنبه چي بود؟[سوال]