*

نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست،  گره بگشود از ابرو و بر دلهای یاران زد ...

/ 1 نظر / 4 بازدید
پگاه

خداوندا نگهدارش که بر قلب.....