امتحان

امتحان دارم، دلهره دارم...

نشانه های دلهره رو می بینم در فکرم و رفتارم، بعد «خودم» رو می بینم که اگر دلهره نداشتم چنین بودم و چنان می کردم. خودم رو می بینم که آماده نبرد می شه و نگرانه که اگر تشویش بهش چیره بشه چی و بعد ماهیچه هام سفت می شن در حالت دفاعی در برابر ترس از خطر احتمالی ناکامی. نیروی فکری و احساسیم رو می بینم که دو بخش می شه: هماوری با امتحان و هیجان تشویش.

بسه دیگه، سوال بعدی...

/ 2 نظر / 29 بازدید
آرش

گرفتم. خودت بعد از عمری یه چیزی نوشتی!

SA

من قبول شدم امتحانم رو !! :D